Dlaczego uczymy się… ?

DLACZEGO UCZYMY SIĘ HISTORII?

 

„His­to­ria – świadek cza­su, światło praw­dy, życie pa­mięci, nau­czy­ciel­ka życia, zwias­tunka przyszłości.” 

                                                                                                               Marek Tuliusz Cyceron I w.p.n.e.

original: Gunnar Bach Pedersen; for that version: Louis le Grand (Image:Thorvaldsen Cicero.jpg) [Public domain], via Wikimedia Commons

original: Gunnar Bach Pedersen; for that version: Louis le Grand (Image:Thorvaldsen Cicero.jpg) [Public domain], via Wikimedia Commons


„Na tym właśnie polega ów szczególny pożytek i korzyść z poznania dziejów, że oglądasz wszelkiego rodzaju pouczające przykłady na wspaniałym wyryte posągu: stąd można czerpać dla siebie i dla swego państwa wzory godne naśladowania, stąd poznać jego przestrogę to co jest szpetne w swym początku, szpetne i w wyniku.”

                                            Tytus Liwiusz, Dzieje do założenia miasta Rzymu,I wiek p.n.e./I wiek n. e.                                                                                                                                                          

By Scanned by User:Gabor [Public domain], via Wikimedia Commons

By Scanned by User:Gabor [Public domain], via Wikimedia Commons


„Przystoi bowiem mężom cnotliwym przywodzić sobie na pamięć czyny mądrych, ale również i nieroztropnych, aby się uczyć na dobrych przykładach naśladować dzieła dobre, a dzięki złym, aby móc uniknąć zguby.”

                                  Jana Długosza Roczniki, czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, XV wiek

 

By Scanned by User:Gabor [Public domain], via Wikimedia Commons


„Ko­mu ty­siące lat nie mówią nic, niech w ciem­ności niewie­dzy żyje z dnia na dzień.”
                                                                          Johann Wolfgang Goethe(1749-1828)

Joseph Karl Stieler [Public domain], via Wikimedia Commons


 

 „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.”
                                                                                                                                                   Józef Piłsudski(1867-1935)
Pilsudski_portrait

Józef Piłsudski – Wikimedia Commons