Rekrutacja

KRYTERIA
OBOWIĄZUJĄCE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM  DO KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJÓW,
DLA KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM DANEGO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA KIELCE

Podstawa prawna: Uchwała nr XVII/317/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do klasy pierwszej zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum, określenia liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

LP.KRYTERIUMILOŚĆ PUNKTÓW MAKSYMALNIE
1Wynik uzyskany na sprawdzianie po szkole podstawowej liczony w następujący sposób:
a) Wynik procentowy uzyskany w części pierwszej sprawdzianu pomnożony przez współczynnik 0,75;
b) Wynik procentowy uzyskany w części drugiej sprawdzianu pomnożony przez współczynnik 0,25.
100
2Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z czego:
a) Świadectwo z wyróżnieniem – 20 punktów;
b) Oceny liczone osobno dla każdego z obowiązkowych przedmiotów:
• Celujący – 6 punktów;
• Bardzo dobry – 5 punktów;
• Dobry – 4 punkty
• Dostateczny – 3 punkty;
• Dopuszczający – 2 punkty.
80
3Inne osiągnięcia – laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych, artystycznych, sportowych i innych:
a) Ogólnopolskich – 10 punktów;
b) Wojewódzkich – 5 punktów;
c) Powiatowych – 3 punktów;
d) Międzyszkolnych – 2 punkty.
20
4Kandydat zamieszkały na terenie gminy Kielce200

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia wyżej wymienionych kryteriów są odpowiednio:
1. Zaświadczenie z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (punkt 1)
2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (punkty 2,3)
3. Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego o miejscu zamieszkania kandydata (punkt 4)
W Gimnazjum nr 3 im. Janusza Korczaka w Kielcach obowiązują druki:
1. Zgłoszenie/wniosek kandydata do klasy pierwszej.
2. Kwestionariusz kandydata do klasy pierwszej.
Dostępne w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły: www.gim3kielce.pl

DO POBRANIA:

1.ZGŁOSZENIE -WNIOSEK

                2.KWESTIONARIUSZ KANDYDATA

                                           3.TERMINY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ